Personuppgiftspolicy

Information om BidPals personuppgiftsbehandling

Vi värnar om din personliga integritet.

I denna information beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas. Vi beskriver även de rättigheter du har som registrerad. Vi uppmanar därför dig att läsa igenom denna information.

Bidpal AB, 559323-2647 (”BidPal”, ”vi” eller ”oss”) är ett söktjänst som omfattar de största auktionssajterna för konkurser, likvidationer och överskottsförsäljning (”Tjänsten”). Vi behandlar dina personuppgifter då du besöker vår webbplats, använder Tjänsten, registrerar dig som användare, kontaktar vår kundsupport och för marknadsföring.

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, är BidPal personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar enligt denna information. Om du har några frågor kring behandlingen är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i denna information.

Utöver denna information kan vi i vissa fall lämna kompletterande information om viss personuppgiftsbehandling till dig. Sådan information gäller i så fall som tillägg till denna information.

1.  När vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter vid följande fyra situationer.

Nedan beskriver vi närmare hur vi behandlar personuppgifter vid dessa fyra situationer och de rättigheter som du har enligt GDPR.

2.  Vår användning av dina personuppgifter

A.  Webbplatsanvändning

När du besöker BidPals webbplats och använder Tjänsten behandlar vi personuppgifter om dig. Dessa personuppgifter inhämtar vi, förutsatt att du har godkänt det, genom s.k. cookies som används för att underlätta och möjliggöra användningen av samt för att förbättra vår webbplats. Cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion inhämtar vi med stöd av en intresseavvägning, där BidPals intresse att tillhandahålla en fungerande och användarvänlig tjänst överväger det integritetsintrång behandlingen innebär.

 Mer information om hur och varför vi använder cookies kan du hitta i vår cookiepolicy bidpal.se/villkor/cookies.

Vi behandlar också uppgifter om dig då du använder vår söktjänst. De uppgifter vi samlar in är de som du själv anger då du använder våra tjänster eller angav i samband med att du registrerade ditt konto.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1.  Kontakt- och identifikationsuppgifter: Exempelvis namn, telefonnummer, mejladress och lösenord.

För att tillhandahålla Tjänsten.  

Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet.  

 

2.  IP-adress samt uppgift om webbläsare och operativsystem.

För att tillhandahålla Tjänsten.  

Intresseavvägning: Behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av en välfungerande tjänst, felsökning och -korrigering samt för att kunna spara dina preferenser och inställningar. BidPals intresse i det avseendet överväger det integritetsintrång behandlingen utgör.

3.  Uppgifter under punkterna 1–2 ovan.

Skydda oss mot eller framställa rättsligt anspråk.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller framställa rättsliga anspråk.

Hur vi får personuppgifterna

Personuppgifter inhämtade vi direkt från dig när du skapar ditt konto eller då du i övrigt använder Tjänsten. 

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med BidPals IT-leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Dina personuppgifter delas med myndigheter om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge de behövs för de ändamål som de samlades in, som huvudregel så länge som ditt konto är aktivt och till slutet av innevarande år, därefter raderar vi dem. Vi inaktiverar ditt användarkonto om du inte använt Tjänsten på 36 månader.

B.  Registrering

När du registrerar dig för att använda vår tjänst kommer du att tillhandahålla oss personuppgifter.

Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du registrerar dig för att använda vår tjänst, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

1.  Kontakt- och identifikationsuppgifter: Exempelvis namn, telefonnummer, mejladress och lösenord samt den ytterligare information du väljer att lämna i samband med registrering.

För att kunna tillhandahålla Tjänsten.  

Avtal: Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås.

 

2.  IP-adress

För att kunna tillhandahålla Tjänsten.  

Intresseavvägning: Behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av en välfungerande tjänst och BidPals intresse i det avseendet överväger det integritetsintrång behandlingen utgör.

3.  Uppgifter under punkterna 1–2 ovan.

Skydda oss mot eller framställa rättsligt anspråk: Exempelvis för det fall att du skulle framföra rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller framställa rättsliga anspråk.

Hur vi får personuppgifterna

Personuppgifter inhämtar vi direkt från dig när du skapar ditt konto. 

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med BidPals IT-leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten.  Dina personuppgifter delas med myndigheter om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge de behövs för de ändamål som de samlades in, som huvudregel så länge som ditt konto är aktivt och till slutet av innevarande år, därefter raderar vi dem. Vi inaktiverar ditt användarkonto om du inte använt Tjänsten på 36 månader.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

C.  Kundsupport

När du kontaktar vår kundsupport kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Så kan t.ex. ske om du kontaktar oss och har frågor angående ditt konto. Vi behandlar dessa personuppgifter bl.a. för att kunna ge dig support, svara på frågor och underlätta ditt användande av Tjänsten.

Nedan anges de personuppgifter som vi kommer att behandla när du är i kontakt med vår kundsupport, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

Kategorier av personuppgifter

Ändamålet

Rättslig grund

1.  Kontakt- och identifikationsuppgifter: Exempelvis namn, mejladress, telefonnummer.

Kundsupport: Exempelvis för att kunna kontrollera om du är kund hos oss, för att säkerställa din identitet och ge dig support.

Avtal: Beroende på typ av ärende och om du är kund hos oss eller inte kan behandlingen vara nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås, t.ex. om du har generella frågor kring Tjänsten eller ditt konto, eller för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

Intresseavvägning: Beroende på typ av ärende och om du är kund hos oss eller inte kan behandlingen grundas på en intresseavvägning, t.ex. om du har allmänna frågor kring Tjänsten eller om oss, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla kundsupport.

 

2.  Korrespondens: Exempelvis personuppgifter som framgår av skriftlig eller muntlig korrespondens med dig.

Dokumentera vad som bestämts mellan dig och oss samt för kvalitetsarbete: Exempelvis för att kunna följa upp vad som diskuterats mellan dig och oss, kunna genomföra förbättringsåtgärder baserat på dina synpunkter och för internutbildning samt kvalitetsgranskning.

Avtal: Beroende på typ av ärende och om du är kund hos oss eller inte kan behandlingen vara nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås, t.ex. om du har frågor kring Tjänsten, eller för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

Intresseavvägning: Beroende på typ av ärende och om du är kund hos oss eller inte kan behandlingen grundas på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att dokumentera vad som har bestämts, för att kunna erbjuda dig samt förbättra våra tjänster.

Hur vi får personuppgifterna

Utöver de källor som angetts under avsnitt B och C ovan inhämtar vi personuppgifter som vi får från dig i samband med kontakt med vår kundsupport.

Mottagare av personuppgifterna

Utöver de mottagare som angetts under avsnitt A och B ovan delar vi personuppgifterna med BidPals IT-leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras i enlighet med avsnitt A och B ovan om du har registrerat dig för användande av Tjänsten eller redan är kund hos oss. I annat fall lagras informationen till dess att kundsupportärendet har avslutats.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas som huvudregel inom EU/EES. I den mån personuppgifter överförs till land utanför EU/EES har vi antingen vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder till säkerställande av en säker behandling alternativt inhämtat ett särskilt samtycke från dig.

D.  Marknadsföring

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig i syfte att informera om BidPals tjänster. Dina personuppgifter behandlas bl.a. för att du ska få relevant och anpassad information.

Nedan anges de personuppgifter som vi kommer att behandla vid marknadsföring, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

Kategorier av personuppgifter

Ändamålet

Rättslig grund

1.  Kontakt- och identifikationsuppgifter: Exempelvis namn, personnummer, mejladress och folkbokföringsadress.

Marknadsföring: Exempelvis för att kunna kommunicera med dig och skicka marknadsföring särskilt anpassad för dig.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i marknadsföring. I vissa fall kan vi komma att basera vår behandling på samtycke. I så fall informerar vi dig om det och inhämtar ditt samtycke innan sådan behandling.

2.  Användning: Exempelvis sökhistorik och ditt användande av Tjänsten och BidPals webbplats i övrigt.

Hur vi får personuppgifterna

Se avsnitt A och B ovan.

Mottagare av personuppgifterna

Utöver de mottagare som angetts under avsnitt A och B ovan delar vi personuppgifterna med BidPals IT-leverantörer för att kunna tillhandahålla Tjänsten samt eventuella samarbetspartners som hanterar marknadsföring, bland annat annonsnätverk och marknadsföringsplattformar. Detta gör vi för att skapa riktad och för dig särskilt relevant information.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras i enlighet med avsnitt A och B ovan.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke eller om du motsätter dig behandlingen för marknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att användas för sådana ändamål.

Behandling utanför EU/EES

För marknadsföringsändamål kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Innan vi gör det vidtar vi de åtgärder som står till buds för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett tillräckligt säkert sätt.

3.  Dina rättigheter

Som registrerad har du rättigheter kring hur behandlingen av dina personuppgifter får utföras. Dina rättigheter är bland annat följande.

 • Rätt till information. Du kan begära att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter.
 • Rätt att begära tillgång. Du kan begära att få en kopia över dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätt att begära rättelse. Du kan begära att vi korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig.
 • Rätt att begära radering. Du kan begära radering av dina personuppgifter. Rätten gäller vid följande situationer:
  • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen som de samlats in eller på annat sätt behandlats.
   • Du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och vi inte har någon annan rättslig grund för behandlingen.
  • Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan vi vara förhindrade att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter på grund av rättsliga krav eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

 • Rätt att begära begränsning av behandlingen. Du kan begära att behandlingen av viss personuppgift endast får behandlas för vissa specifika syften. Rätten gäller vid följande situationer:
  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet och under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas.
  • Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandling men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • I väntan på kontroll av om våra berättigade skäl att behandla personuppgifterna väger tyngre än dina berättigade skäl i samband med att du invänt mot behandlingen.
 • Rätt att invända mot behandlingen. Du kan invända mot att vi behandlar någon av dina personuppgifter. Om du invänder mot en behandling får vi inte längre behandla personuppgifterna som är föremål för invändning, såvida inte vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan i vissa fall begära att få ut och använda dina personuppgifter någon annanstans. Rätten gäller om vi behandlar personuppgifterna som du själv har lämnat samt med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig och behandlingen sker automatiskt.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Se avsnitt 4.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter. Se avsnitt 5.

Du kan när som helst begära att utöva någon av dina rättigheter genom att kontakta oss på info@bidpal.se.

4.  Återkallande av samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till viss behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan samtycket återkallades. Vid ett återkallande har vi inte längre rätt att fortsätta behandlingen i fråga, om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på info@bidpal.se.

5.  Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR eller gällande dataskyddslagstiftning kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

6.  Dataskyddsombud

Om du har några frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@bidpal.se.

7.  Kontaktuppgifter

BidPal AB
Nockebytorg 2
167 74 Bromma

 

Kostnadsfritt och innnehållsrikt!

Listor över objekt som du vill följa
Listor över sökord som intresserar dig
Påminnelser inför objektens slagtid
Meddelande när dina sökord ger träff